SATE2016

The Annual Conference on Software Analysis, Testing and Evolution

Nov. 3-4, 2016

Kunming, Yunnan

Organizing Committee

General Chair

Baowen Xu (Nanjing University)

Program Committee Co-Chairs

He Jiang (Dalian University of Technology)

Xin Peng (Fudan University)

Finance Chair

Eric Wong(UT Dallas)

Advisory Committee

Zhengdong Su(UC Davis)

Ji Wang (National University of Defense Technology)

Yi Wang (Northeastern University)

Charles Zhang (The Hong Kong University of Science and Technology)

Lu Zhang (Peking University)

Xiangyu Zhang (Purdue University)

Jianjun Zhao (Shanghai Jiao Tong University)

Conference Secretary

Zhenyu Chen (Nanjing University)

PC Members

Xin Peng (Fudan University)

Lu Zhang (Peking University)

Zhenyu Chen (Nanjing University)

Xin Xia (Zhejiang University)

Yingfei Xiong (Peking University)

Jifeng Xuan (Wuhan University)

Dan Hao (Peking University)

Outing Chen (Shanghai Jiao Tong University)

Xiaoying Bai (Tsinghua University)

Hui Liu (Beijing Institute of Technology)

Zheng Li (Beijing University of Chemical Technology)

Qianxiang Wang (Peking University)

Qing Wang (Chinese Academy of Sciences)

Bixin Li (Southeast University)

Xiaoyuan Jin (Wuhan University)

Tao Zhang (Nanjing University of Posts and Telecommunications)

Jun Yan (Chinese Academy of Sciences)

Hongyu Zhang (Microsoft Research Asia)

David Lo (Singapore Management University)

Tao Xie (University of Illinois at Urbana-Champaign)

Yue Jia (University College London)

Jun Sun (Singapore University of Technology and Design)

Yang Liu (Nanyang Technological University)

Xiaokang Qiu (Massachusetts Institute of Technology)

Yuanfang Cai (Drexel University)

Zijiang Yang (Western Michigan University)

Tao Yue (Simula)

Jianjun Zhao (Kyushu University)

Yijun Yu (The Open University)

He Jiang (Dalian University of Technology)

Xiaoyuan Xie (Wuhan University)

Chang-Ai Sun (University of Science and Technology Beijing)

Lu Lu (South China University of Technology)

Bo Jiang (Beihang University)

Linzhang Wang (Nanjing University)

Xiaofang Zhang (Soochow University)

Xu Jing (Nankai University)

Zuohua Ding (Zhejiang Sci-Tech University)

Lin Chen (Nanjing University)

Chang Xu (Nanjing University)

Ju Qian (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics)

Xiangyu Zhang (Purdue University)

Charles Zhang (Hongkong University of Science and Technology)

Hong Zhu (Oxford Brookes University)

Eric Wong (University of Texas at Dallas)

Jeff Huang (Texas A&M University)

Shaoying Liu (Hosei University)

Liguo Huang (Southern Methodist University)

Yan Cai (Chinese Academy of Sciences)

Zhenyu Zhang (Chinese Academy of Sciences)

Chao Liu (Beihang University)

Wei Dong (National University of Defence Technology)

Xinyu Feng (University of Science and Technology of China)

Peng Liu (IBM Watson)